مهدی موسوی کمازانی

درباره من

دکتر مهدی موسوی کمازانی
image

دانشیار گروه آموزشی نانو شیمی @ دانشکده نانوفناوری

کارشناسی شیمی کاربردی 1389-1385 کارشناسی ارشد فناوری نانو دانشگاه کاشان 1391-1389 دکتری فناوری نانو دانشگاه کاشان  1395-1391 پسادکتری فدراسیون سرآمدان علمی ایران  1396-1395 عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان از سال 1396...

محقق گوگل

(1403/3/4)

استنادات

2935

h-index

31

i10-index

54

مؤلفین همکار

4

اسکوپوس

(1403/3/7)

استنادات

2495

مقالات

70

h-index

29

مؤلفین همکار

62

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1389-1385

کارشناسی

کردستان

1389-1391

کارشناسی ارشد-نانوفناوری

کاشان

1395-1391

دکتری-نانوفناوری

کاشان

1396-1395

پسادکتری

کاشان

تجارب

از سال 1401- ادامه دارد

دستیار بنیاد نخبگان استان سمنان

بنیاد نخبگان

از سال 1398- ادامه دارد

رئیس آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه سمنان

1395

پژوهش یار

دانشگاه کاشان

1392-1394

مدرس نانوفناوری

دانشگاه کاشان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

ذخیره هیدروژن

حذف آلاینده ها

تولید نانوساختارها برای کاربردهای سلول‌های خورشیدی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/08
Rice-like Ag/Al2O3 nanocomposites preparation from AlOOH nanostructures synthesized via a facile hydrothermal route for azo dyes photocatalytic degradation and Pb2+ adsorption
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2018)
Ali Mohammad Latifi, مرتضی میرزایی, ^مهدی موسوی کمازانی, ذبیح الله ضرغامی*
Preparation of CdIn2S4-CdS nanocomposite via a green route and using them in dot-sensitized solar cells for boosting efficiency
JOURNAL OF NANOANALYSIS(2018)
^مهدی موسوی کمازانی*
A green and simple hydrothermal approach to synthesize needle-like CuInS2 nanostructures for solar cells
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2018)
^مهدی موسوی کمازانی*
Exclusion of heavy cations from wastewater using activated carbon/ NiFe2O4 nanocomposite prepared via co-precipitation method
JOURNAL OF NANOANALYSIS(2018)
^مهدی رنجه, ^مهدی موسوی کمازانی*
بررسی اثر نانوذرات نقره بر قدرت ضد میکروبی عصاره الکلی گیاه اسپند در برابر باکتری اشریشیاکلای
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2019)
^مهدی موسوی کمازانی*
Facile sonochemical-assisted synthesis of Cu/ZnO/Al2O3 nanocomposites under vacuum: Optical and photocatalytic studies
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY(2019)
^مهدی موسوی کمازانی*
Facile sonochemical synthesis of Cu doped CeO2 nanostructures as a novel dual-functional photocatalytic adsorbent
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY(2019)
^مهدی موسوی کمازانی*, فرشید عزیزی
Facile hydrothermal synthesis of egg‑like BiVO4 nanostructures for photocatalytic desulfurization of thiophene under visible light irradiation
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2019)
^مهدی موسوی کمازانی*
Single-step sonochemical synthesis of Cu2O-CeO2 nanocomposites with enhanced photocatalytic oxidative desulfurization
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY(2020)
^مهدی موسوی کمازانی*, 9711722001
Cube-like Cu/Cu2O/BiVO4/Bi7VO13 composite nanoparticles: Facile solgel synthesis for photocatalytic desulfurization of thiophene under visible light
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2020)
^مهدی موسوی کمازانی*
Facile synthesis, characterization, and decolorization activity of Mn2+ and Al3+ co-doped hexagonal-like ZnO nanostructures as photocatalysts
Applied Organometallic Chemistry(2020)
9421328001, ^مهدی صالحی*, ^مهدی موسوی کمازانی
Fabrication of Z‑scheme flower‑like AgI/Bi2O3 heterojunctions with enhanced visible light photocatalytic desulfurization under mild conditions
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2020)
^مهدی موسوی کمازانی*, 9711722013, رضا رحمت الله زاده
Novel sonochemical synthesis of Zn2V2O7 nanostructures for electrochemical hydrogen storage
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2020)
9711722001, ^مهدی موسوی کمازانی*, سحر زینتلو عجب شیر, ^علیرضا اصغری
Effect of copper on improving the electrochemical storage of hydrogen in CeO2 nanostructure fabricated by a simple and surfactant-free sonochemical pathway
CERAMICS INTERNATIONAL(2020)
سحر زینتلوعجب شیر*, ^مهدی موسوی کمازانی
Zn3V3O8 nanostructures: Facile hydrothermal/solvothermal synthesis, characterization, and electrochemical hydrogen storage
CERAMICS INTERNATIONAL(2020)
9711722013, ^مهدی موسوی کمازانی*, سحر زینتلو عجب شیر
Effect of zirconia on improving NOx reduction efficiency of Nd2Zr2O7 nanostructure fabricated by a new, facile and green sonochemical approach
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY(2021)
سحر زینتلو عجب شیر*, ناصر قاسمیان, ^مهدی موسوی کمازانی, مسعود صلواتی نیاسری
One-step sonochemical synthesis of Zn(OH)2/ZnV3O8 nanostructures as a potent material in electrochemical hydrogen storage
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2020)
^مهدی موسوی کمازانی*, سحر زینتلو عجب شیر, 9711722013
One-step ultrasonic production of novel worm-like Bi7(PO4)O9 photocatalyst for efficient degradation of ciprofloxacin antibiotic under simulated solar light
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2020)
^مهدی موسوی کمازانی*, محبوبه شیرانی, فرشاد بشکار, سبحان مرتضوی
Efficient photocatalytic desulfurization of thiophene under visible light irradiation over flower-like AgBiS2 photocatalyst
JOURNAL OF NANOANALYSIS(2020)
^مهدی موسوی کمازانی, رضا رحمت الله زاده, حسن نجفیان
Recent advances in nanostructured Sn−Ln mixed-metal oxides as sunlight-activated nanophotocatalyst for high-efficient removal of environmental pollutants
CERAMICS INTERNATIONAL(2021)
سحر زینتلو عجب شیر*, ^مهدی موسوی کمازانی
Photocatalytic desulfurization of thiophene under visible light by hollow flower-like NixZn2-xV2O7/WO4 nanostructures
CERAMICS INTERNATIONAL(2021)
9711722009, ^مهدی موسوی کمازانی*
Zn0.94Mn0.06O for adsorption and photo-degradation of methyl orange dye under visible irradiation: Kinetics and isotherms study
ENVIRONMENTAL RESEARCH(2022)
9421328001, ^مهدی صالحی*, ^مهدی موسوی کمازانی, زهره سالاروند
Hydrothermal synthesis of CeVO4 nanostructures with different morphologies for electrochemical hydrogen storage
CERAMICS INTERNATIONAL(2021)
9811722009, ^مهدی موسوی کمازانی*, سحر زینتلوعجب شیر
Visible light-induced degradation of amoxicillin antibiotic by novel CuI/FePO4 p-n heterojunction photocatalyst and photodegradation mechanism
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2022)
فرشاد بشکار, Abbas Al-Nayili, امید امیری, مسعود صلواتی نیاسری*, ^مهدی موسوی کمازانی
Fabrication of S-scheme ZnO/Zn3(PO4)2 heterojunction photocatalyst toward photodegradation of tetracycline antibiotic and photocatalytic mechanism insight
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2022)
فرشاد بشکار, Abbas Al-Nayili, امید امیری, مسعود صلواتی نیاسری*, ^مهدی موسوی کمازانی
Sonochemical synthesis of CeVO4 nanoparticles for electrochemical hydrogen storage
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2022)
9811722009, ^مهدی موسوی کمازانی*, سحر زینتلو عجب شیر
Co-precipitation synthesis of CeVO4 nanoparticles for electrochemical hydrogen storage
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS(2022)
9811722009, ^مهدی موسوی کمازانی*, سحر زینتلو عجب شیر
Synthesis and characterization of Cu0.16Zn0.17Ni0.17Co0.5Fe2O4/ rGO nanocomposite via one‑step hydrothermal method for electromagnetic wave absorption
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2022)
9911722001, ^مهدی موسوی کمازانی*, ^حسن عبدوس
Effect of CeVO4/Al2O3/rGO nanocomposite on rheological properties and thermal conductivity of water-based drilling fluid
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING(2023)
9711722015, ^مهدی موسوی کمازانی*, ^فرامرز هرمزی
Diverse carbonous nanocomposites of Ce2Y2O7 for boosting hydrogen storage capacity; Synthesis, characterization and electrochemical studies
JOURNAL OF ENERGY STORAGE(2023)
ماندانا خاکسار, Layth S. Jasim, Makarim A. Mahdi, Waleed K. Abdulsahib, ^مهدی موسوی کمازانی, مسعود صلواتی نیاسری*
Synthesis of superhydrophobic coatings based on silica nanostructure modified with organosilane compounds by sol–gel method for glass surfaces
Scientific Reports(2023)
9711722013, ^مهدی موسوی کمازانی*, ^زهره بهرامی
CeVO4/rGO nanocomposite: facile hydrothermal synthesis, characterization, and electrochemical hydrogen storage
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2023)
9911722007, ^مهدی موسوی کمازانی*, سحر زینلو عجب شیر
Photocatalytic oxidative desulfurization of dibenzothiophene solution and real sample of fuel by using Mn-doped ZnO under visible irradiation
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2023)
9421328001, ^مهدی صالحی*, زهره سالاروند, ^مهدی موسوی کمازانی
Pechini Sol-Gel Synthesis and Characterization of NiWO4/W5O14/WO3 Nanocomposite for Photocatalytic Desulfurization of Thiophene
JOURNAL OF NANOANALYSIS(2022)
^مهدی موسوی کمازانی*, 9711722009, 9711722013
Synthesis and characterization of Ce0.5Bi0.5VO4/ rGO nanocomposite by sonochemical method for photocatalytic desulfurization of petroleum derivatives
Scientific Reports(2023)
9911722017, ^مهدی موسوی کمازانی*, زهره سالاروند
تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت Cu/Cu2O/Cu2S از طریق یک روش تخریب حرارتی سبز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن در تخریب رنگ‌های آزو
کنگره بین‌المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری(2018-09-11)
^مهدی موسوی کمازانی
سنتز و مشخصه یابی نانوذرات کامپوزیتی دانه برنجی شکل La(OH)3/La2O3 با روش هیدروترمال
دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2019-11-13)
9711722015, ^مهدی موسوی کمازانی*
تهیه و شناسایی نانوذرات ZnWO4 از طریق روش سل-ژل پچینی برای سولفورزدایی فوتوکاتالیزوری از میعانات نفتی
دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2019-11-13)
9711722009, ^مهدی موسوی کمازانی*
سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت CeVO4/BiVO4 به روش سونوشیمی
پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2022-11-16)
9821722001, ^مهدی موسوی کمازانی*, ^احمد باقری
Mixed Metal Organic Frameworks as Adsorbents
بیست و نهمین کنفرانس شیمی آلی انجمن شیمی ایران(2023-11-01)
40011722003, ^نرجس کرامتی*, ^مهدی موسوی کمازانی
Adsorption performance of bimetallic ZIF
نهمین همایش بین المللی دوسالانه مواد فوق ریزدانه و نانوساختار(2023-11-14)
40011722003, ^نرجس کرامتی*, ^مهدی موسوی کمازانی
Synthesis and characterization of Bismuth/Bismuth Sulfide/Bismuth Vanadate nanocomposite by hydrothermal method
بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2023-08-23)
40011722001, ^مهدی موسوی کمازانی*
Synthesis and characterization of bismuth iron oxide nanostructure bysonochemical method
بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2023-08-23)
^مهدی موسوی کمازانی*, 40011722007
Synthesis and characterization of copper bismuth oxide nanostructure bysonochemical method
بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران(2023-08-23)
40011722011, ^مهدی موسوی کمازانی*, ^نرجس کرامتی
Exploring the Nanostructural Synthesis and Investigating the Structural Properties of Bismuth Iron Oxide
ششمین همایش ملی علوم و فناوری نانو(2024-02-21)
40011722007, ^مهدی موسوی کمازانی, ^ساناز علمداری*
بررسي و مطالعه تجربي جذب آلاينده دارويي تتراسايكلين با استفاده از چارچوب ايميدازولات زئوليتي ZIF-11 دوفلزي Co/Zn سنتزي در دماي محيط
روزبه رومينا(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت فريت كبالت-گرافن اكسايد كاهش يافته با روش هيدروترمال و بررسي كاربردهاي آن در فرآيندهاي فتوكاتاليزوري و جذب امواج الكترومغناطيس
پاك نژاد محمدباقر(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه‌يابي نانوساختارهاي ZnO/CeO2/SiO2 به روش‌ سل- ژل براي ذخيره‌سازي الكتروشيميايي هيدروژن
ريحاني اميرحسين(تاریخ دفاع: 1401/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت CeVO4/rGO به روش هيدروترمال براي ذخيره‌سازي الكتروشيميايي هيدروژنسنتز و شناسايي نانوكامپوزيت CeVO4/rGO به روش هيدروترمال براي ذخيره‌سازي الكتروشيميايي هيدروژنسنتز و شناسايي نانوكامپوزيت CeVO4/rGO به روش هيدروترمال براي ذخيره‌سازي الكتروشيميايي هيدروژن
رضايي نيك مهسا(تاریخ دفاع: 1401/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت CuBi2O4/rGO و بررسي عملكرد فوتوكاليزوري آن در سولفورزدايي از مشتقات نفتي
طهماسبي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانوكامپوزيت با استفاده از نانواكسيدهاي فلزي و منابع طبيعي كيتين جهت پيش تغليظ و اندازه گيري مقادير ناچيز داروهاي ناپروكسن و مفناميك اسيد
شيرماهي عليرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت CeVO4/BiVO4/rGO به روش سونوشيمي جهت سولفورزدايي فوتوكاتاليزوري از مشتقات نفتي
فراهاني محدثه(تاریخ دفاع: 1401/08/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت Cu/Ce/BiVO4 به روش سونوشيمي جهت سولفورزدايي فوتوكاليزوري از ميعانات نفتي
حسيني مندوي مژگان(تاریخ دفاع: 1402/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
: مطالعه تعادلي و سنتيكي حذف رنگ آليزارين قرمز S از محلول آبي با استفاده از نانوزئوليت اصلاح شده با ماده فعال سطحي
نقاشيان اكرم(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوساختارهاي CeVO4 به روش هاي شيميايي براي ذخيره سازي الكتروشيميايي هيدروژن
زنارساغر اتنا(تاریخ دفاع: 1400/09/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نانوذرات كامپوزيتي سريم وانادات/آلومينا/گرافن اكسايد كاهش يافته ي (CeVO4/Al2O3/rGo) سنتز شده با روش هيدروترمال بر ويسكوزيته ي گل حفاري
كلهري ناهيد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات بازدارندگي استفاده از نانو سيالات در كاهش رسوب آسفالتين در نفت خام
حسني سميرمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه‌يابي نانوكامپوزيت‌هاي Ni8Zn2-xV2O7/WO4با روش سل ـ ژل پچيني براي سولفورزدايي فوتوكاتاليزوري از ميعانات نفتي
سياه منصوري الميرا(تاریخ دفاع: 1399/08/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز پوشش‌هاي فوق آبگريز بر پايه‌ي نانوذرات سيليكا اصلاح شده با تركيبات ارگانوسيلان به روش سل ـ ژل براي سطوح شيشه‌اي
قدرتي محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانوساختارهاي Zn2V2O7 (روي وانادات) با روش سونوشيمي و بررسي عملكرد آن جهت ذخيره سازي الكتروشيميايي هيدروژن
اشرفي سعيده(تاریخ دفاع: 1399/08/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه وشناسايي نانو ساختارهاي اكسيد روي آلائيده شده با منگنز و آلومينيوم و بررسي فعاليت فوتوكاتاليزوري آن‌ها
شهبازخاني سعيده(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
تولید و معرفی نانوساختارهای صفحه مانند Cu0.05Ce0.95O2 به عنوان یک ماده جاذب-فوتوکاتالیست
دانشگاه سمنان(2019-12-07)
تهیه و شناسایی نانوکامپوزیتهای Cu/Cu2O/BiVO4/Bi7VO13 جهت سولفورزدایی فوتوکاتالیستی تیوفن تحت تابش نور مرئی
دانشگاه سمنان(2020-03-07)
بررسی اثر نانوذرات کامپوزیتی سریم وانادات/آلومینا/گرا ف ن اکسید کاهش یافته )rGO/3O2Al/4CeVO( سنتز شده با روش هیدروترمال بر خواص رئولوژ ی، هرزرو ی و هدایت حرارتی گل حفاری پایه آب ی
(2021-11-10 00:00:00)
سنتز و مشخصه‌یابی نانوساختارهای Zn2V2O7 با روش سونوشیمی و بررسی عملکرد آن‌ جهت ذخیره سازی الکتروشیمیایی هیدروژن
(2021-02-07 00:00:00)
تهیه و شناسایی نانوذرات کامپوزیتی مس/مس(I) اکسید/بیسموت وانادات با مورفولوژی مکعب مستطیلی از طریق روش سل-ژل برای سولفورزدایی فوتوکاتالیزوری تیوفن(مجری اول)
(2019-11-04)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تکنولوژی و علم ساخت لایه های نازک نانومتری   (128 بار دانلود)
رشته : نانوفناوری , گرایش : نانومواد
شیمی عمومی 2   (175 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : -
شیمی فیریک   (193 بار دانلود)
رشته : مهندسی نفت , گرایش : -
روش‌های مطالعه سطح و نانوساختارها   (348 بار دانلود)
رشته : شیمی , گرایش : شیمی تجزیه
روش‌های اندازه گیری در مقیاس نانو   (600 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
ترمودینامیک پیشرفته   (722 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
شیمی عمومی   (673 بار دانلود)
رشته : مهندسی نفت , گرایش : -
ترمودینامیک آماری   (670 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشگاه سمنان پردیس علوم و فناوری های نوین دانشکده نانوفناوری
m.mousavi@semnan.ac.ir
02331535420

فرم تماس